A universal guide for China studies

Chinese Literature - Confucian Classics

Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Confucian classics][bottom]


Four Categories 四部 > Confucian Classics 經部

More about the Confucian Classics.

Literature A to Z
Literature by time
Literature by theme
Confucian Classics:
Five Classics 五經
易經 (周易)Yijing (Zhouyi)
尚書 (書經)Shangshu (Shujing)
尚書大傳----Shangshu dazhuan伏勝 Fu Sheng
詩經 (毛詩)Shijing (Maoshi)
韓詩外傳----Han Shi waizhuan韓嬰 Han Ying
周禮+ Zhouli
儀禮+ Yili
禮記Liji
大戴禮記----Da Dai Liji戴德 Dai De
春秋左傳 左氏傳Chunqiu-Zhuozhuan (Zuoshizhuan)
公羊傳+ Gongyangzhuan
谷梁傳+ Guliangzhuan
春秋繁露----Chunqiu fanlu董仲舒 Dong Zhongshu
孝經+ Xiaojing
爾雅+ Erya
Four Books 四書
孟子Mengzi
論語Lunyu
中庸Zhongyong
大學Daxue

Books on Music 樂類:
皇祐新樂圖記Huangyou xin yue tuji阮逸 Ruan Yi
樂書Yueshu陳OO Chen OO
律呂新書Lülü xinshu蔡元定 Cai Yuanding
瑟譜Sepu熊朋來 Xiong Penglai
樂律全書Lülü quanshu朱載堉 Zhu Zaiyu

Lexikography 小學:
Etymology 訓詁:
爾雅Erya
方言Fangyan揚雄 Yang Xiong
釋名Shiming劉熙 Liu Xi
廣雅 (博雅)Guangya (Boya)張揖 Zhang Ji
爾雅翼Eryayi羅愿 Luo Yuan
Glyphology 字書:
急就篇Jijiupian史游 Shi You
說文解字Shuowen jiezi許慎 Xu Shen
玉篇Yupian顧野王 Gu Yewang
類篇Leipian司馬光 Sima Guang
康熙字典Kangxi zidian*張玉書 Zhang Yushu et.al.
Phonology 韻書:
廣韻Guangyun
集韻Jiyun丁度 Ding Du
切韻Qieyun
唐韻Tangyun*
佩文韻府Peiwen yunfu*
* not contained in the Siku quanshu
[HOME][top]