Three Kingdoms
emperors and rulers of Wu
 


Clicks on me to examine in detail


The Rulers of the Wu Empire (222-280)

Capital: Jianye I (modern Nanjing/Jiangsu)

dynastic title
----reign mottos (first year)

temple name

personal name

time

Wu Dadi
-----Huangwu S 222
-----Huanglong S 229
-----Jiahe κ 232
-----Chiwu 238
-----Taiyuan ̫Ԫ 251
-----Shenfeng P 252
Wu Taizu ̫ Sun Quan 222-252
The King of Guiji
-----Jianxing d 252
-----Wufeng P 254
-----Taiping ̫ƽ 256
The Deposed Emperor (Feidi) U, or the Young Emperor (Youdi) ׵ Sun Liang 252-257
Wu Jingdi ⾰
-----Yongan 258
Sun Xiu 258-263
The Last Emperor (Modi ĩ)
-----Yuanxing Ԫd 264
-----Ganlu ¶ 265
-----Baoding 266
-----Jianheng 269
-----Fenghuang P 272
-----Tiance 275
-----Tianxi t 276
-----Tianji o 277
The Marquis of Wucheng ̺, Marquis Rendering back the Heavenly Mandate (Guiminghou) w Sun Hao 264-280