Three Kingdoms.
emperors and rulers of Shu-Han h
 


Clicks on me to examine in detail


The Rulers of the Shu-Han h Empire (221-263)

Capital: Chengduɶ/Sichuan

dynastic title
----reign mottos (begin)

temple name

personal name

time

Shu Zhaoliedi ҵ
----Zhangwu 221
The First Ruler (Shu Xianzhu) Liu Bei 221-222
The Last Ruler (Shu Houzhu)
-----Jianxing d 223
-----Yanxi 238
-----Jingyao ҫ 258
-----Yanxing d 263
The Duke of Anle Liu Shan (not: Chan!) 223-263