A universal guide for China studies

Chinese Literature - anthologies

Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies][bottom]


Four Categories 四部 > Anthologies 集部Literature A to Z
Literature by time
Literature by theme
楚辭Chuci屈原 Qu Yuan et al.
文選Wenxuan蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Zhaoming Taizi )
玉臺新詠Yutai xinyong徐陵 Xu Ling
文苑英華Wenyuan yinghua李OO Li OO
樂府詩集Yuefushi ji郭茂倩 Guo Maoqian
全唐詩Quantangshi
全宋詞 *Quansongci *
全元曲 *Quanyuanqu *
元曲選 *Yuanquxuan *
文心雕龍Wenxin diaolong劉勰 Liu Xie
詩品Shipin鐘嶸 Zhong Rong
花間集Huajianji趙崇祚 Zhao Chongzuo
[HOME][top]


(C) Ulrich Theobald 2000-2004