A universal guide for China studies

Chinese Literature - legists or legalists (fajia 法家)

Encoding: Unicode (UTF-8) [HOME > Literature > legists or legalists][bottom]


Four Categories 四部 > Masters or Philosophers 子部 > Legalist treatises 法家類Literature by A to Z
Literature by time
Literature by theme
管子 Guanzi 管仲 Guan Zhong
商君書 (商子) Shangjunshu (Shangzi) 商鞅 Shang Yang (公孫鞅 Gongsun Yang)
鄧析子 (鄧子) Dengxizi (Dengzi) 鄧析 Deng Xi
韓非子 (韓子) Hanfeizi (Hanzi) 韓非 Han Fei
* 李悝 Li Kui
* 申不害 Shen Buhai
慎子 Shenzi 慎到 Shen Dao
(*) 李斯 Li Si

*not contained in the Siku quanshu
[HOME][top]