A universal guide for China studies

Chinese Literature - Daoist books (daojia 道家)

Encoding: Unicode (UTF-8) [HOME > Literature > Daoist books][bottom]


Four Categories 四部 > Masters or Philosophers 子部 > Daoist books 道家類Literature by A to Z
Literature by time
Literature by theme
陰符經 Yinfujing
老子道德經 Laozi Daodejing
闕尹子 Guanyinzi 尹喜 Yin Xi
列子 (沖虛至德真經) Liezi (Chongxu zhide zhenjing) 列御寇 Lie Yukou
莊子 (南華真經) Zhuangzi (Nanhua zhenjing) 莊周 Zhuang Zhou
文子 Wenzi 辛愾 Xin Qi
列仙傳 Liexianzhuan 劉向 Liu Xiang
淮南鴻烈解 (淮南子) Huainan honglie jie (Huainanzi) 劉安 Liu An
周易參同契 Zhouyi cantong qi
抱朴子 Baopuzi 葛洪 Ge Hong
神仙傳 Shenxianzhuan 葛洪 Ge Hong
云笈七簽 Yunji qiqian 張君房 Zhang Junfang
易外別傳 Yiwai biezhuan 俞琰 Yu Yan
正統道藏 * Zhengtong daozang (Daoist Canon) *

*not contained in the Siku quanshu
[HOME][top]