A universal guide for China studies

Chinese History - neighboring states and Non-Chinese peoples

[HOME and sitemap: ][History of China][bottom]

The Four “Barbarians” (siyi 四夷):
The general terms for Non-Chinese people are Di 狄 for “barbarians” in the north, Rong 戎 in the west, Man 蠻 in the south, and Yi 夷 in the east.Turks (Tujue)RouranXiongnuWusunWuhuanXianbei (Xianbi)DiGaocheMongols (Yuan)Dada (Tartars)Manchu (Qing)Jurchen (Jürchen, Ruzhen, Nüzhen, Jin)Khitan (Qidan, Liao)Puyo (Fuyu)Malgal (Mohe)Parhae (Bohai)Korea (Chaoxian, Choson)JapanYiYueThe city states of the SilkroadDa Qin (Daqin, RongTanguts (Xixia)QiangJieManTibetTubo (Tufan)NanzhaoDaliTurksVietnam (Viet Nam)ZhenlaFunan

Chinese History - neighboring states and 'barbarian' states within China

neighboring states,
DYNASTIES
South:
Tubo and Tibet
Qiang
Tanguts (XIXIA)
Nanzhao
Dali
Yue
Vietnam
Funan
West
Xiongnu
City states of the Silkroad
Wusun and Wuhuan
Da Qin
North
Rouran
Xianbei
Gaoche
Turks
Mongols (YUAN)
Dada
Northeast:
Malgal (Mohe)
Puyo (Fuyu)
Parhae (Bohai)
Jurchen (JIN)
Khitan (LIAO)
Manchu (QING)
Korea
Japan

[HOME and sitemap: ][top]